Pin

Behandling av personuppgifter ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN

Behandling av personuppgifter

Solfilmsteknik behandlar de personuppgifter som lämnas till vår personal eller annan person ansluten till Solfilmsteknik i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Lagens syfte är att skydda enskilda personer mot att integriteten kränks genom behandling av personuppgifter. Lagen är tillämplig på behandling av personuppgifter som helt eller delvis sker digitalt, men gäller även för manuella strukturerade uppgifter. En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan härledas till en levande person som exempelvis namn, adress och personnummer.

Personuppgiftsansvarig

Solfilmsteknik Sverige AB (556890-4626), Klarabergsvägen 20, 136 68 Vendelsö, Tel: 076-260 54 60, Mail: info@solfilmsteknik.se, www.solfilmsteknik.se

Samtycke av personuppgiftshantering

Solfilmsteknik registrerar och behandlar kunders och övriga kontakters personuppgifter i strukturerade dataregister. Personuppgifter samlas in när en person anlitar Solfilmsteknik, fyller i ett formulär på vår webbplats, deltar i undersökningar, tar del av erbjudanden och kampanjer eller på annat sätt använder Solfilmstekniks tjänster.

Vanligtvis ska samtycke om att personuppgifter behandlas och registreras av Solfilmsteknik inhämtas i förväg från den som registreras. Om samtycke ej inhämtats eller samtycke efterfrågats men ej givits, är det viktigt att personen vars personuppgifter behandlingen avser, meddelar Solfilmsteknik detta så att behandlingen av personuppgifterna fortsatt sker enlighet med det i åtanke. Särskilt viktigt är detta om personen i fråga har skyddad identitet.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade ej lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras samt andra skyldigheter enligt lag.

Syftet med behandlingen

Syftet med behandlingen av personuppgifter är primärt att upprätta faktura och relaterade tjänster. Personuppgifterna används även för att Solfilmsteknik ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter uppdrag utförts. Personuppgifterna används för att Solfilmsteknik ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. För sådan registrering och behandling av personuppgifter som är tillåten utan samtycke från den registrerade inhämtas inget samtycke från den registrerade.

Personuppgifterna används inom Solfilmsteknik för att kunna ge en god service samt för marknadsföring, informationsdistribution samt diverse utskick. Solfilmsteknik distribuerar ej ut personuppgifter till tredje part utan kundens godkännande.

Komplettering av uppgifter

För att Solfilmsteknik ska kunna möta det lagstadgade kravet på god kund- och registervård kan personuppgifterna behöva kompletteras eller uppdateras med uppgifter inhämtade från offentliga eller privata register. Det handlar exempelvis om uppgifter om adress, fullständigt för- och efternamn, telefonnummer samt födelsedatum.

Överföring av registrerade uppgifter

Efter inhämtat samtycke kommer HusmanHagberg att lagra och behandla uppgifter om namn på uppdragsgivare tillsammans med dennes adress.

Registerutdrag

Den registrerade har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka av dennes personuppgifter som finns registrerade hos Solfilmsteknik. Begäran om registerutdrag är kostnadsfri och skickas skriftligen till personuppgiftsansvarig på adressen ovan. Begäran ska vara egenhändigt undertecknat av den sökande samt innehålla uppgifter om namn och personnummer.

Rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att begära rättelse av ändrade eller felaktiga uppgifter. Den registrerade kan även begära att de registrerade personuppgifterna ej används för direkt marknadsföring. Anmälan ska då skickas till personuppgiftsansvarig på adressen ovan.

Rensning och uppdatering av personuppgifter

Solfilmsteknik ämnar att ha ständigt uppdaterade register och rensar därför personuppgifter regelbundet. Personuppgifter lagras av Solfilmsteknik under den tid det är nödvändigt för de ändamål som angivits ovan. Solfilmsteknik vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och för att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter. Uppgifterna kan även raderas på begäran av den registrerade förutom i de fall då det finns rättsliga orsaker eller på andra sätt är nödvändigt att behålla vissa personuppgifter.

Pin
Ring direkt!